Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Blog Post

Pius Hospital

Primeres petjades per la reforma del Pius Hospital 

Una de les primeres activitats que vaig fer amb companyia de l’alcaldessa va ser visitar al Conseller de Sanitat, Xavier Pomés, en les primeres setmanes de la tardor de 2003. L’objectiu era desencallar el procediment iniciat per la construcció del nou Servei d’Urgències del Pius Hospital.

Aquesta primera vivència va ser de lo més desagradable que podia esperar. En primer lloc, no ens volia rebre, justificant que no s’havia fet correctament la sol·licitud; després digueren que ens rebria però teníem d’esperar una hora. La visita fou breu, educada, però des del primer moment es va tancar negant-se a desbloquejar el procés fins després de les eleccions al Parlament, que eren el 16 de novembre. Es va comprometre a venir a Valls, després de les eleccions, i estudiar la construcció de un nou Servei d’Urgències. De tornada a Valls l’alcaldessa va trucar a la seu de CiU lamentant-se del tracte rebut; li contestaren que no es preocupés, que el senyor Pomés no seguiria després de les eleccions. Sortosament pel Pius Hospital, després de les eleccions no va seguir cap d’ells.

Van ser unes eleccions importants, que van registrar una participació superior al 62 per cent, al ésser les primeres eleccions catalanes en què no es presentava Jordi Pujol com a candidat a la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Malgrat que el seu successor a Convergència i Unió, Artur Mas, va aconseguir el major nombre d’escons, que no de vots, no va obtenir la majoria necessària per formar govern, i una aliança entre el Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya i iniciativa per Catalunya Verds, que van formar l’anomenat “tripartit català”, va permetre que Pasqual Maragall, el candidat de PSC, fos elegit President de la Generalitat de Catalunya, acabant amb 23 anys de govern de Convergència i Unió.

El procés de sol·licitud del préstec per la realització del projecte es presentà el mes de juliol de 2003. En el mes de juliol del 2003, en que es va completar el dossier per la sol·licitud d’un préstec al Institut Català de Finances, es va fer l’entrada oficial d’aquest estudi al Institut per que en fes la seva revisió i aprovació del seu contingut. Era el 16 de juliol, i es presentava en nom de SAM Pius Hospital. Així, passat el mes d’agost, a la Gerència del Pius Hospital arribaven, de manera successiva, suggeriments per part dels tècnics de l’Institut Català de Finances a fi de que s’aportessin o es modifiquessin dades per tal de completar correctament el contingut del projecte. Va ser un treball de col·laboració entre els tècnics de l’Institut Català de Finances i els administradors del Pius, amb la col·laboració dels serveis jurídics i econòmics del Ajuntament de Valls. El 17 de novembre de 2003 es va fer un canvi d’entitat sol·licitant passant a ser la Fundació Pública Municipal Pius Hospital per les avantatges en la deducció del IVA. Així arribarem pràcticament a les dates de les eleccions autonòmiques en que, completat correctament el projecte, el següent pas era un informe favorable del Servei Català de la Salut a l’Institut Català de Finances. Això no es va tramitar per l’aturada administrativa que comporta el procés electoral. Una vegada completats els nomenaments a la Conselleria de Sanitat, el Gerent del Pius Hospital i jo vàrem visitar al senyor Manté, nou Director del SCS, i al senyor Enric Agustí, que continuava en el SCS, ara com subdirector, i que per tant ja coneixia tot el procés que es va seguir amb el nostre projecte. Van comunicar-nos que indagarien en quin punt estava aturat i el posarien en marxa ràpidament. I així va ser. Als pocs dies van comunicar que l’informe favorable del SCS havia sortit cap l’ICF, i uns dies després els tècnics del ICF van fer saber a la Gerència de l’Hospital la seva conformitat i que ens comunicarien les condicions en què es feia el préstec, per la seva revisió i conformitat, anunciant a la vegada l’entitat bancaria que ho tramitaria. Aquestes condicions eren pràcticament les que nosaltres vàrem negociar i que consideràvem assumibles per l’economia del Pius. Cal dir que assumiem el projecte confeccionat feia més d’un any per la remodelació i ampliació d’urgències i que calia fer, ara, el projecte definitiu per la remodelació de l’àrea de quiròfans, ja que d’aquest apartat s’havia fet una estimació del pressupost.

Al Plenari del dia 22 de març de 2003 hi vaig presentar la següent informació per rebre l’autorització del préstec:

“Àrea d’Urgències: 1.145.887,48 euros – El servei d’urgències ha quedat insuficient i per això el projecte inclou l’ampliació tan per la muralla de Sant Francesc com per la zona ocupada actualment pel celobert interior del Pius. Això suposa doblar l’espai de l’àrea d’urgències que, després de les obres, passarà a tenir una superfície de 648 metres quadrats. – L’ampliació suposa un salt qualitatiu en l’atenció i confortabilitat dels pacients i una millora de la seva intimitat. Es substituiran els actuals cubicles separats per cortines que es convertiran en habitacions més àmplies. – S’augmenta el número d’espais d’atenció: dels tres boxes actuals per a tractament i reanimació es passarà a un total de sis; i els dos espais d’observació, s’augmentarà fins a sis. Això permetrà reduir les esperes a urgències. – S’incrementen fins a quatre les zones de triatge de pacients per poder disminuir el nombre de lliteres als passadissos i evitar així la sensació permanent de col·lapse i la manca de confidencialitat i intimitat.

Bloc quirúrgic: 408.410,17 euros – Les obres comporten l’ampliació de la zona de quiròfans que passarà dels 651 metres quadrats actuals a 806. – Actualment hi ha una sala de parts i tres quiròfans. Les obres inclouen la reforma integral per dotar el servei de quatre quiròfans complerts, un dels quals s’utilitzarà, quan es requereixi, com a sala de parts. – El projecte arquitectònic contemplarà la millora dels circuits tan de pacients, professionals com materials per adaptar-se a les normes de control i seguretat que requereix el bloc quirúrgic. Quedarà separada completament la comunicació entre el que s’anomena zona bruta de la zona neta. – Es replantejarà la sala de reanimació que es troba a hores d’ara mal ubicada.

Climatització integral: 1.129.563,67 euros – La instal·lació d’aire condicionat a tot el Pius Hospital permetrà augmentar la qualitat hotelera del centre i les condicions de confortabilitat tan pels usuaris com pels professionals del centre.

Remodelació conjunt ascensors: 245.044,80 euros – Els ascensors que es van instal·lar al Pius, amb el pas dels anys han reduït efectivitat a l’haver d’efectuar constants reparacions, la qual cosa provoca alteracions en el ritme de treball i queixes entre els usuaris. – Els nous ascensors permetran el transport de Camilles i llits, actualment molt dificultosa. En la reunió que va celebrar la Junta del Patronat de la Fundació Pública Municipal Pius Hospital el dilluns passat dia 15, es va presentar i aprovar el pressupost per l’any 2004. També es va aprovar l’operació de crèdit i es sol·licita a l’Ajuntament de Valls la seva aprovació. Per això es presenta el següent Dictamen de la Comissió Informativa de Règim Interior i Governació.

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat adoptant-se el següent acord: Vist l’acord adoptat per la Junta del Patronat de la Fundació Pública Municipal Pius Hospital de Valls en la seva sessió del passat 15 de març, pel qual s’acorda la concertació d’una operació de préstec amb les següents característiques: – Import: 2.928.906,14 €. – Entitat: La Caixa – Termini: 22 anys d’amortització més 24 mesos de carència. – Tipus d’interès: Euríbor trimestral + 0.50 % – Comissió d’obertura: 0.05 % – Comissió d’estudi: 0,05 % – Comissió d’amortització o cancel·lació anticipada: 0,10 % – Avalat per l’Institut Català de Finances – Destí: Servei d’urgències, bloc quirúrgic, ascensors i climatització del Pius Hospital.

Atès que l’Institut Català de Finances està en disposició d’avalar l’esmentat préstec, proposant la seva concertació amb “La Caixa”. Atès que la Fundació Pública Municipal Pius Hospital de Valls té la naturalesa d’Organisme Autònom de l’Ajuntament de Valls. Atès que en aquests moments s’està tramitant el pressupost general de l’Ajuntament de Valls per l’any 2004.

Vista la proposta de pressupost de la Fundació Pública Municipal Pius Hospital de Valls aprovada per aquest Patronat. Atès que per a la concertació del préstec és preceptiva l’autorització del Ple de l’Ajuntament. Vistos els articles 49 i següents de la Llei 39/1988, Reguladora de les Hisendes Locals, i art. 203 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. Vist l’informe emès per la Secretaria i intervenció, així com la legislació aplicable, el Ple adopta el següent acord:

PRIMER: Autoritzar la concertació d’una operació de crèdit per part de la Fundació Pública Municipal Pius Hospital de Valls, amb les següents condicions: – Import: 2.928.906,14 €. – Entitat: La Caixa – Termini: 22 anys d’amortització més 24 mesos de carència. – Tipus d’interès: Euríbor trimestral + 0.50 % – Comissió d’obertura: 0.05 % – Comissió d’estudi: 0,05 % – Comissió d’amortització o cancel·lació anticipada: 0,10 % – Avalat per l’Institut Català de Finances – Destí: Servei d’urgències, bloc quirúrgic, ascensors i climatització del Pius Hospital.

SEGON: Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Valls d’assegurar durant tota la vida de l’operació de préstec que en el seu pressupost, i en el de la Fundació Pública Municipal Pius Hospital de Valls, hi haurà consignació suficient per fer front a les càrregues financeres i amortitzacions que es derivin del préstec a concertar.

TERCER: Abans de la concertació del préstec s’haurà de procedir a l’aprovació del pressupost per l’any 2004., amb la previsió expressa d’aquest préstec.

QUART: Fixar com a garantia del préstec els drets de cobrament derivats dels ingressos procedents del Concert amb el Servei Català de la Salut.

CINQUÈ: Una vegada formalitzat el préstec, s’haurà de trametre la documentació preceptiva a la Direcció General de Política Financera.

En torn d’explicació de vot intervé el Sr. Francesc Moreno agraint l’explicació del Sr. Galimany que ha ajudat a entendre tot el procés. Manifesta que el vot del grup municipal socialista ha estat decididament favorable per diferents qüestions. Així en el moment de la construcció del Pius Hospital la dotació pressupostària per a la inversió va ser precària provocant que la qualitat des del punt de vista de la infraestructura fos una preocupació. Amb la dotació de recursos que ara s’aprova es podran suplir les deficiències inicials acabant-se una llarga etapa en la qual tant l’Ajuntament com la Fundació Pública Municipal Pius Hospital han estat cercant ajuts i solucions. Manifesta el Sr. Moreno que és satisfactori que el pla director del Pius Hospital dissenyat ara fa dos anys, és precisament el que justifica el finançament que ara s’aprova. Un altre motiu de satisfacció, segons el Sr. Moreno, és que les propostes ofertes durant molts anys per la Generalitat de Catalunya no eren del grat de l’Ajuntament, com per exemple, quan es va plantejar la creació d’un Consorci en el qual la Generalitat hi tindria una participació del 51 % . El tercer motiu de satisfacció pel Sr. Moreno és que s’ha fet un bon treball per l’actual govern municipal i pels tècnics del Pius Hospital, però manifesta que és cert que fins ara amb un nou Govern a la Generalitat no s’ha pogut arribar a un acord. Finalment el Sr. Moreno fa dues consideracions: per una banda l’autorització està condicionada a l’aprovació del pressupost i en conseqüència s’hauria d’accelerar el procés per a la seva aprovació. Per una altra banda l’obra no serà de fàcil execució malgrat els consti que ja s’estan buscant solucions als problemes que generarà la mateixa en la gestió de l’hospital. Conclou el Sr. Moreno oferint idèntica col·laboració com la que han donat fins a aquest moment en aquesta qüestió.”

Així va ser com els senyors Manté i Agustí, del equip de la nova Consellera de Sanitat, senyora Marina Geli, desbloquejaren i agilitzaren el procés per obtenir el préstec per la realització de les reformes i nous serveis del Pius Hospital.

Deixa un comentari

Required fields are marked *