Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

2004. ARXIU MUNICIPAL
Vida Municipal contemporània

2004. ARXIU MUNICIPAL 

En els informes sobre la situació de l’Arxiu Municipal de Valls sol·licitats pels Alcaldes de la Ciutat, senyors Castells i Moreno, es considera la ubicació actual com a dependències provisionals que l’Arxiu Municipal té al carrer de la Creu de Cames i al dipòsit documental provisional situat al Viver d’Empreses.

Al llarg de tots aquests anys no s’ha materialitzat cap mesura que hagi contribuït a alleugerir la precària provisionalitat de les instal·lacions arxivístiques, sinó que la situació s’ha anat agreujant progressivament en tots els fronts que afecten la preservació i salvaguarda del patrimoni documental local.

Prèviament, caldria una tenir la confirmació d’una voluntat política clara de dotar definitivament la ciutat del servei arxivista municipal que necessita i es mereix.

SITUACIO ACTUAL    

Des de 1989, l’Arxiu Municipal està ubicat provisionalment en uns baixos de l’immoble número 28 del carrer de la Creu de Cames, d’una superfície aproximada d’uns 200 m2. Local característic per utilitzar com a comercial, situat als baixos d’unes vivendes, que res tenen a veure amb els paràmetres tècnics que han de complir les instal·lacions arxivístiques. Aquesta ubicació es va fer per una provisionalitat de dos o tres anys. D’ençà han passat dotze anys, i amb un fet inicialment imprevisible: la perspectiva de reubicar l’Arxiu Municipal.

Les instal·lacions actuals són del tot insuficients d’espai i estan mancades de les condicions tècniques i de seguretat adequades, necessàries i imprescindibles que garanteixin la conservació de la documentació. Es reflecteix en un informe de l’arquitecte municipal de data 17 de desembre de 1992, redactat a requeriment del regidor d’urbanisme, on es diu: Per últim, dir que el local no reuneix les condicions de seguretat pel fi que es destina, tal i com s’ha trobat, en quant al volum afegit de tota mena de material propi d’arxiu, així com el tipus de mobiliari i disposició del mateix dins del local.

De tot plegat no en podem treure cap altra conclusió que l’evidència manifesta de la urgent necessitat de dotar la ciutat amb un Arxiu Municipal degudament equipat d’espai i d’instal·lacions, que garanteixin la preservació i conservació dels fons documentals que ara conté, i dels que s’incorporin en el futur, i que garanteixi als ciutadans l’accés a la informació que contenen tots els fons documentals. 

MANCANCES I DEFICITS DE SEGURETAT

Les dependències s’han encabit en els baixos d’un edifici residencial composat per 20 habitatges on es troben domiciliades 53 persones. En cas d’incendi, la càrrega de foc, que descriurem a continuació, permetria que assolís un nivell tal que posés en risc evident la vida dels ciutadans residents en l’edifici i els treballadors d’aquest servei.

El disseny i contingut de la dependència fa més precària la seguretat: un accés que fa dificultosa, quan no impossible, l’entrada en cas de necessitat dels equips d’emergència; l’important càrrega de foc derivada del volum de documentació (principalment en suport paper), a més de l’absoluta absència de sectorització d’espais, separats per portes duna resistència al foc inapreciable. No ha estat possible la tramitació de la corresponent llicencia d’activitat per part del propi municipi.

La saturació de l’actual servei d’arxiu municipal ha comportat la recepció de documentació molt pel damunt de la capacitat d’emmagatzematge, amb una acumulació informe d’aquest material combustible.

Qualsevol acte de vandalisme, fallida de la instal·lació elèctrica o de qualsevol altre mena, pot provocar resultats catastròfics per el fons documental que es custodia i que es d’importància cabdal tant per el bon funcionament de la corporació com als efectes de dipòsit de la memòria històrica del municipi.

CONDICIONS MINIMES PER LA NOVA INSTAL.LACIO

Un espai individualitzat de la resta del edifici per raons de seguretat dedicat al dipòsit documental, amb l’accés restringit al personal de l’arxiu i amb mesures que garanteixin unes condicions mediambientals i climàtiques estables, i l’adequada protecció contra incendis i inundacions. Pel pes dels documents s’aconsella situar els dipòsits en planta baixa amb terra ferma.

Alguns materials més fràgils, especialment sensibles a les fluctuacions de la temperatura i humitat, a la llum i a la pols, necessiten unes condicions òptimes d’emmagatzematge. Son el fons fotogràfic, la filmoteca, documents sonors, suports magnètics, plànols, etc.     

Es pot concentrar en una sola dependència la recepció de documentació i el tractament de la mateixa, encara que es recomanable que la sala de transferències o d’ingressos estigui separada de la de treball.

Com l’objectiu finalista de l’arxiu municipal es facilita la consulta pública de la documentació. Per tant cal disposar d’una sala de consulta adequada a les necessitats del servei que oferim.

Tot plegat ens situa en una proposta per l’arxiu municipal d’una superfície útil mínima  de 360 m2.

CONCLUSIONS

D’acord amb l’exposat, es urgent actuar per a corregir aquesta situació. I atès que, per les condicions de les actuals dependències, la instal·lació de qualsevol mena de mesura de protecció no garantiria de forma acceptable la seguretat dels bens i de les persones, es necessari estudiar i iniciar els treballs que portin a la reubicació complerta de l’Arxiu Municipal a unes altres dependències, que presentin les característiques necessàries per el desenvolupament de la tasca que li ha estat encomanada a aquest servei amb les condicions d’habitabilitat i seguretat avinents.

Valls, 2004

Un arxiu en estat crític

ANNA ESTALLO – VALLS

El PUNT AVUI 26 juny 2009

 Un conveni preveu la integració de l’Arxiu Municipal de Valls i de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Camp per resoldre la situació de col·lapse Enllaç


Deixa un comentari

Required fields are marked *